martedì 9 settembre 2014

ASTA PÙBLICA PRO S’AFIDU DE SU SERVìTZIU MENSAS ISCOLÀSTICAS PRO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2014/2015.

ASTA PÙBLICA PRO S’AFIDU DE SU SERVìTZIU MENSAS ISCOLÀSTICAS PRO S’ANNU ISCOLÀSTICU 2014/2015.
Publicatzione on line:  08/09/2014
Casta de gara:  Benes e Servìrzios
Istadu de sa gara:  Espletadu
 In data 3 de Capudanne 2014 ant espletadu sa  gara de apaltu pro s’afidu de su servìtziu mensas iscolàsticas A. I.  2014/2015.
Sunt arribadas n. 3 dimandas:
1) Nuraghes coop.sociale de Esporlatu
2) Ditta Zedda Angelo de Gavoi
3) Ditta C&M servizi de Ovodda
Sa cummissione at giucadu s’oferta tènnica de sas ditas chi ant pigadu parte a s’asta pùblica, cun su puntègiu màssimu (p.tos 50)
S’oferta econòmica at determinadu sa paridade intre sas ditas:  Zedda Angelo de Gavoi, e C&M Servizi de Ovodda, duncas s’est tiradu a sorte e gasi comente resultat dae su Verbale de gara e dae sa detèrmina de agiudicatzione n.199 de su 04/09/2014 s’apaltu est istadu agiudicadu pro como a sa dita C&M Servìtzios de Ovodda chi at presentadu s'oferta prus a baratu  de su 23% in pitzu de s’importu a base de asta de 122.591,26. €
Esitu de sa gara
In data 3 de Capudanne 2014 est istada esperida sa gara de apaltu pro s’afidu de su servìtziu Mensas iscolàsticas A.S. 2014/2015.
Sunt pervènnidas n. 3 dimandas:
1) Nuraghes coop.sociale de Esporlatu
2) Ditta Zedda Angelo de Gavoi
3) Ditta C&M servizi de Ovodda
Sa cummissione at giuicadu s’oferta tènnica de sas ditas   chi ant pigadu parte a s’asta cun su puntègiu màssimu (p.tos 50)
S’oferta econòmica at determinadu sa paridade intre sas dittas:  Zedda Angelo dieGavoi, e C&M Servizi de Ovodda, duncas s’est estraidu a sorte e gasi comente resultat dae su Verbale de gara e dae sa detèrmina de agiudicatzione n.199 de su 04/09/2014 s’apaltu est istadu agiudicadu pro como a sa dita C&M Servìtzios de Ovodda chi at presentadu s'oferta prus a baratu  de su  su 23% in pitzu de s’importu a base de asta de 122.591,26. €


Nessun commento:

Posta un commento