lunedì 3 novembre 2014

DIMANDA DE CONTRIBUTU ORDINÀRIU 30 DE SANT’ANDRIA 2014 
  
Sòtzios isportivos: iscadèntzia pro sa dimanda de contributos
DIMANDA DE CONTRIBUTU ORDINÀRIU 30 DE SANT’ANDRIA 2014

DOMO CUMONALE DE GAVOI
Provìntzia de Nùgoro
ASSSORADU A S’ISPORT
AVISU
Si torrat a ammentare chi, comente dispostu dae s’art. 6 de su regulamentu cumonale pro su chi pertocat sos raportos cun sos sòtzios,  aprovadu cun delìbera C.C. n. 4 de su 15/02/2012 sas dimandas, pro otènnere contributos ordinàrios (a s’annu) mirados a sustènnere sas atividades de sos sòtzios isportivos chi oberant in sa Comuna de Gavoi, depent èssere avantzadas intro de su 30 de Sant’Andria de su 2014.
Su Modellu pro sa dimanda si podet iscarrigare in su situ de sa Comuna de Gavoi.
In sa dimanda depent èssere indicadas:
1.      Sos datos identificativos de su raprèsentante legale (nùmene, sambenadu, data e logu de nàschida, indiritzu, còdighe fiscale);
2.      Bilantzu o rendicontu, espressu in tèrmines de cassa, riferidu a s’annu a innantis de cuddu de sa dimanda;
3.      Elencu trertificadu de sas disciplinas isportivas praticadas dae su sòtziu;
4.      Nùmero de sos iscritos, tertificadu dae sa/sas federatzione/s pro mèdiu de tèsseras o cartellinos, in s’annu a innantis a cussu de sa dimanda, distintos pro edade e residèntzia;  
5.      Relatzione in subra de s’atividade fata dae su sòtziu in s’annu a innantis a cussu de sa dimanda;
6.      Elencu de sos campionaos o de sas manifestatziones a caràtere natzionale, regionale, provintziale e locale a sas cales at pigadu parte su sòtziu in s’annu a innantis a cussu de sa dimanda; 
7.      Atestatzione in ue s’abberat si su servìtziu a sos tesserados est gratùitu, in parte gratùitu, o a pagamentu. 
SA RESPONSÀBILE DE S’UFÌTZIU
Mariangela Sedda

Nessun commento:

Posta un commento